Overview of Teachers

Publish:2017-01-21 15:52:18 Source:Overview of Teachers View:171

 

Professor

Aimin Jiang

Yuanming Sun

Yong Cao

Lizhu Guo

Zhuoyan Hu

Wei Huang

Hongtao Lei

Bin Li

Junfang Lin

Shengying Ye

Xiang Fang

Xin`an Jie

Chunhong Liu

Yudong Shen

Hong Wang

Xuehui Wu

Hong Xiang

Qinfa Zhang

Aimei Zhou

Jie Wang

Yaqi Lan

Jie Xiao

 

 

Associate professor

Xiangyang Gao

Wenfeng Hu

Ya Li

Jie Lin

Meihua Mo

Hua Zheng

Zhongzheng Chen

Ruijun Deng

Bin Du

Shan Duan

Lu Li

Xianliang Song

Qing Wu

Ruili Yang

Qingping Zhong

Xingui Zhu

Pei Chen

Xiaoping Fan

Huali Sai

Zhenlin Liao

Xiaojuan Liu

Li Wang

Suyao Xiao

Zhili Xiao

Xiaoyan Xu

Xuefeng Xu

Zhenlin Xu

Jinyi Yang

Yuanyuan Zhang

Lichao Zhao

Riming Huang

Shuli Yue

Lei Zhao

Yunjiao Chen

Qing Shen

Wenbei Situ

Kai Wang

Jianyin Miao

Juan Wang

 

 

Lecturer

Shanguang Guo

Meiying Li

Xueling Li

Wenhua Luo

Zhuo Jiang

Zhiwei Ye

Xiaorong Lin

 

 

Experimentalist

Guolian Shen

Riliang Lin

Jintao Wu

Shucan Luo

Huidian Cai

Wujie Zhong

Nan Xiao

Ming Xing

Weijian Zhou

 

Today's hot