Academic and Academic Degree Evaluation Committee

Publish:2017-01-22 01:30:18 Source: Academic and Academic Degree Evaluation Committee View:149

 Academic Committee

Chair: Lei Hongtao

Members: Huang Wei, Ye Shengying, Hu Zhuoyan, Jiang Aiming, Cao Yong, Li Bin, Lin Junfang, Sun Yuanming, Xiang Hong, Fang Xiang

 

Academic Degree Evaluation Committee

Chairman: Lei Hongtao

Vice-chairman: Hang Wei

Members: Fang Xiang, Wang Hong, Ye Shengying, Xiang Hong, Sun Yuanming, Zhang Qinfa, Li Bin, Lin Junfang, Hu Zhuoyan, Qin Liangsheng, Guo Liqiong, Cao Yong, Jiang Aiming

Secretary: Lin Jieyu

Today's hot