Overview of Teachers

Publish:2018-10-25 Source:SCAU View:62

Professor

Aimin Jiang

Yuanming Sun

Yong Cao

Lizhu Guo

Zhuoyan Hu

Wei Huang

Hongtao Lei

Bin Li

Junfang Lin

Shengying Ye

Xiang Fang

Xin`an Jie

Chunhong Liu

Yudong Shen

Hong Wang

Xuehui Wu

Hong Xiang

Qinfa Zhang

Aimei Zhou

Jie Wang

Yaqi Lan

Jie Xiao

Meihua Mo

Zhenlin Xu       

Lichao Zhao

Xiangyang Gao

Riming Huang

 

  

Associate professor

Wenfeng Hu

Xiaorong Lin

Ya Li

Jie Lin

Muwen LU

Hua Zheng

Zhongzheng Chen

Ruijun Deng

Bin Du

Shan Duan

Lu Li

Xianliang Song

Qing Wu

Ruili Yang

Qingping Zhong

Xingui Zhu

Pei Chen

Xiaoping Fan

Huali Sai

Zhenlin Liao

Xiaojuan Liu

Li Wang

Suyao Xiao

Zhili Xiao

Xiaoyan Xu

Xuefeng Xu

Mingyue Song

Jinyi Yang

Yuanyuan Zhang

Lichao Zhao

Jie Wang

Shuli Yue

Lei Zhao

Yunjiao Chen

Qing Shen

Wenbei Situ

Kai Wang

Jianyin Miao

Juan Wang

Pan Li

  

Lecturer

Shanguang Guo

Meiying Li

Xueling Li

Wenhua Luo

Zhuo Jiang

Zhiwei Ye

Xiaorong Lin

Wenbei Situ

  

Experimentalist

Guolian Shen

Riliang Lin

Jintao Wu

Shucan Luo

Huidian Cai

Wujie Zhong

Nan Xiao

Ming Xing

Weijian Zhou

 

 Today's hot